Algemene voorwaarden X-Guard B.V.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruiker: X-Guard B.V., gevestigd te Hengelo en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 06081323, alsmede de met X-Guard B.V. gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, indien en voor zover deze de Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Gebruiker een offerte aanvraagt en/of met wie Gebruiker een Overeenkomst sluit;
 • Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever tezamen;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Product: de door Gebruiker geleverde apparatuur en/of applicaties en/of diensten;
 • Specificatie: alle door of vanwege Gebruiker verstrekte specifieke aanduidingen van een Product, al dan niet behorende tot een door of vanwege Gebruiker gedane offerte;
 • Werkzaamheden: de leveringen en/of diensten die Gebruiker op grond van de Overeenkomst dient te verrichten in het kader van de aan haar verstrekte opdracht;
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede ‘elektronisch’ verstaan, zoals een bericht per e-mail, tenzij de wet zich hiertegen verzet.

Artikel 2. Toepasselijkheid, wijzigingen en aanvullingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, waaronder begrepen wijziging en/of aanvulling hierop, waarbij Gebruiker Werkzaamheden verricht ten behoeve van een Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn eerst geldig na Schriftelijke bevestiging door Gebruiker. In geval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen in stand.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (meerwerk), gelden wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst eveneens slechts indien zij Schriftelijk door Gebruiker zijn vastgelegd; zij hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

2.5 Gebruiker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met Opdrachtgever besproken.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen, specificaties en totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Offertes van Gebruiker hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf offertedatum, tenzij expliciet anders bepaald.

3.2 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Gebruiker niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.3 Specificaties zijn met zorg gedaan. Gebruiker kan er echter niet voor instaan dat ter zake zich geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd derden in kennis te stellen of kennis te laten nemen van een door vanwege Gebruiker gedane offerte en/of specificatie of de offerte of specificatie te (laten) kopiëren of anderszins te laten verveelvoudigen. Opdrachtgever zal een per e-mail ontvangen specificatie en/of een door Gebruiker per e-mail gedane offerte op eerste verzoek van Gebruiker terstond uit zijn bestanden verwijderen, alsmede steeds in ieder geval indien een door Gebruiker gedane offerte niet wordt gevolgd door een opdracht.

3.5 Een Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt eerst dan tot stand nadat Opdrachtgever de van Gebruiker ontvangen offerte of orderbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en de opdracht door Gebruiker Schriftelijk is aanvaard, respectievelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging van Gebruiker wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en Schriftelijk protesteert.

3.6 De Overeenkomst omvat slechts die leveringen en diensten die uitdrukkelijk in de offerte of de opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven. Bij verschil dienaangaande gaat de opdrachtbevestiging in rangorde vóór de offerte.

3.7 Bij een discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prefereert het bepaalde in de Overeenkomst.

3.8 De Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen. De Overeenkomst wordt telkens, behalve indien uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen, stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor afloop van de lopende contractperiode door één van Partijen schriftelijk is opgezegd.

Artikel 4. Algemene verplichtingen Gebruiker

4.1 Gebruiker zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de Werkzaamheden overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap; de reikwijdte van de verplichtingen van Gebruiker is afhankelijk van het bepaalde in de Overeenkomst en voorts van eigen verantwoordelijkheden c.q. verplichtingen van Opdrachtgever c.q. van de door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.

4.2 Gebruiker is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Gebruiker zorgt ervoor dat zij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften en regelgeving van bijzondere aard, waaronder doch niet uitsluitend begrepen privacyregelgeving en regelgeving c.q. vereisten op het gebied van (bescherming van) data beheer. Indien en voor zover uit de in de vorige zin bedoelde voorschriften c.q. regelgeving verplichtingen voor Gebruiker voortvloeien, zal zij deze nakomen. Gebruiker is gehouden de aan haar bekendgemaakte gegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van gegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen. Gebruiker is voorts verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen dat haar bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden, tenzij de wet zich hiertegen verzet. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van Opdrachtgever. Gebruiker legt deze geheimhoudingsplicht ook op aan het eigen personeel en aan door haar ingeschakelde derden. De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst of beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Algemene verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en juist aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2 Opdrachtgever is verplicht Gebruiker Schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Gebruiker daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

5.3 Opdrachtgever mag de diensten van Gebruiker alleen gebruiken voor rechtmatige, toegestane en toelaatbare doeleinden. Opdrachtgever mag de diensten van Gebruiker niet gebruiken (noch anderen helpen deze te gebruiken) op een manier:

5.4 Opdrachtgever mag de diensten van Gebruiker niet gebruiken, of anderszins op een ontoelaatbare of niet-toegestane wijze of op een manier die Gebruiker, haar diensten, systemen, haar gebruikers of anderen belast, belemmert of schaadt. Dit houdt in dat onder andere dat het Opdrachtgever niet is toegestaan om de veiligheid, beveiliging, integriteit, beschikbaarheid of prestaties van de diensten van Gebruiker te verstoren of te onderbreken.

Artikel 6. Aanvang en uitvoering van de Werkzaamheden

6.1 Gebruiker kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die bedoeld zijn in artikel 4 en/of 5, in het bezit zijn van Gebruiker.

6.2 Gebruiker is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

6.3 Indien Gebruiker een termijn voor uitvoering heeft opgegeven, dan is deze slechts indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Gebruiker een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.4 Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, dan is Gebruiker gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Verbod overname personeel

7.1 Het is Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan niet toegestaan om medewerkers van Gebruiker die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.

7.2 Opdrachtgever verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van één (1) bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 genoemde verplichting.

Artikel 8. Opschorting, schorsing, ontbinding en opzegging

8.1 Indien Gebruiker of Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, dan is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming op te heffen.

8.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 1. De andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 2. De andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt;
 4. De Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd.

8.3 Indien Opdrachtgever, na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, dan is Gebruiker gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, zonder daartoe tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Gebruiker ook gerechtigd in de onder 8.2 genoemde omstandigheden.

Artikel 9. Wijzigingen / meer- en minderwerk

9.1 Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen aan Gebruiker op te dragen. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de prestaties die Gebruiker op grond van de Overeenkomst moet verrichten en Gebruiker van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, dan is er sprake van meerwerk, dat Gebruiker afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan brengen, ook als tussen Partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. Gebruiker zal het meerwerk op een door haar te bepalen tijdstip aan Opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Indien Gebruiker meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen Gebruiker haar andere prestatie onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen.

9.3 Gebruiker is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren, indien de wijziging:

 1. niet schriftelijk is opgedragen, of
 2. ertoe zou leiden dat Gebruiker de Werkzaamheden niet meer zal kunnen verrichten, of
 3. de kennis en/of bekwaamheden en/of de capaciteiten van Gebruiker te boven gaat, of
 4. indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen.

9.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat het recht van Gebruiker om dat meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen en de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen bedragen te voldoen, onverlet.

Artikel 10. Prijzen

10.1 Alle prijzen van Gebruiker zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.

10.2 Wijzigingen in kostprijsverhogende factoren die zich na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, zullen door Gebruiker mogen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

10.3 Indien buiten de schuld van Gebruiker Werkzaamheden worden belemmerd of opgeschort, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.

10.4 Indien bij het vaststellen van de prijzen door Gebruiker rekening is gehouden met een staffelkorting (bijvoorbeeld vanwege de afname van grote aantallen Producten of het aangaan van een abonnement/bundel voor een langere periode), dan is in geval van wijziging van de situatie waarvoor de staffelkorting is verleend (bijvoorbeeld indien minder Producten worden afgenomen of indien het abonnement wordt gewijzigd naar een kortere periode) Gebruiker gerechtigd de prijzen aan te passen c.q. tot een naverrekening.

10.5 Gebruiker is gerechtigd jaarlijks en één keer per jaar – een en ander afhankelijk van de duur van de Overeenkomst – een inflatiecorrectie toe te passen op basis van wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (waarbij 2015=100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde prijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast.

Artikel 11. Betaling

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.2. zal Opdrachtgever de haar in rekening gebrachte bedragen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn aan Gebruiker betalen. Alle betalingen zullen op een door Gebruiker aan te wijzen giro- of bankrekeningnummer worden voldaan.

11.2 Het staat Gebruiker te allen tijde vrij om in afwijking van het in artikel 11.1. gestelde te factureren en/of om, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever te eisen dat (gedeeltelijk) vooruitbetaling van de overeengekomen bedragen plaatsvindt of dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Gebruiker, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Gebruiker.

11.3 Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Gebruiker op te schorten. Vragen over de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever eveneens niet op.

11.4 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.5 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente vermeerderd met 5%.

11.6 Indien Opdrachtgever jegens Gebruiker in verzuim is, is hij verplicht Gebruiker de gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

11.7 Indien Gebruiker, nadat Opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Opdrachtgever richt, doen deze niet af aan het bepaalde in de artikelen 11.4, 11.5 en 11.6.

11.8 Ieder bedrag dat Gebruiker van Opdrachtgever ontvangt, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Gebruiker op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Gebruiker niet een eigendomsvoorbehoud conform artikel 12 heeft gemaakt c.q. dit eigendomsvoorbehoud niet (meer) geldend kan maken. Daarna zal ieder bedrag dat Gebruiker van Opdrachtgever ontvangt allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente, schade en kosten.

11.9 Dit artikel 11 is niet van toepassing indien de Opdrachtgever gebruikmaakt van gratis Werkzaamheden (zoals de “Publieke Account”).

Artikel 12. Eigendom, eigendomsvoorbehoud

12.1 Aanbiedingen en specificaties blijven eigendom van Gebruiker.

12.2 Niet tegenstaande feitelijk levering van Producten door Gebruiker gaat de eigendom van de Producten pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Gebruiker verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

12.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd door Gebruiker aan hem geleverde Producten te verpanden of anderszins te bezwaren.

12.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Product of enig gedeelte daarvan zelfstandig te wijzigen of na te maken.

Artikel 13. Inspectie en klachten na levering

13.1 Opdrachtgever is verplicht het door hem afgenomen Product bij levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het Product aangetekend schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld.

13.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 13.1. gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onverwijld na constatering aangetekend schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld.

13.3 Opdrachtgever is verplicht om onverwijld na constatering van het gebrek het gebrekkige Product aan Gebruiker toe te sturen.

13.4 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en naar het oordeel van Gebruiker terecht klaagt over gebreken aan het Product, is de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 14.2. omschreven verplichting, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 14.

Artikel 14. Garantie

14.1 Gebruiker staat jegens Opdrachtgever ervoor in dat het Product beantwoordt aan alle wettelijke vereisten en aan hetgeen ter zake is overeengekomen gedurende 12 maanden na aflevering, mits normaal en zorgvuldig gebruikt, alle voor dit gebruik gegeven (mondelinge) instructies en eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen stipt en volledig door Opdrachtgever worden nagekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 14.3. Meer specifiek geldt voor door Gebruiker geleverde bakens dat de werking van de batterij voor de overeengekomen duur wordt gegarandeerd.

14.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepaling van artikel 13 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat het Product niet beantwoordt aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Gebruiker de keus hetzij het niet-deugdelijk Product te vervangen, hetzij dit te (doen) laten repareren. Door voldoening aan een van de hierboven genoemde prestaties is Gebruiker terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

14.3 In de volgende omstandigheden rusten op Gebruiker in géén geval de in artikel 14.2. omschreven verplichtingen:

 1. indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na constatering van het gebrek dit aangetekend schriftelijk aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt;
 2. indien gebreken aan het Product het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van Opdrachtgever;
 3. indien het Product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bestemming daarvan;
 4. indien Opdrachtgever op hem zelf rustende verantwoordelijkheden of verplichtingen ten aanzien van het Product niet is nagekomen;
 5. indien een gebrek is ontstaan als gevolg van een door Opdrachtgever zelf gebruikt product (zoals, doch niet beperkt tot, een telefoon).

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

15.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is van het niet juist, niet tijdig of niet volledig nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

15.3 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet juist, niet tijdig of niet volledig opvolgen door Opdrachtgever van instructies en adviezen van Gebruiker of door haar ingeschakelde derden.

15.4 De totale aansprakelijkheid van Gebruiker wegens een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge geleden directe materiële schade.

15.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade, gemiste besparingen en schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens.

15.6 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei (directe) schade, dan is die aansprakelijkheid van Gebruiker in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Gebruiker afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit lid. Kopieën van de huidige polis(sen) met voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Gebruiker. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Gebruiker wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan Gebruiker heeft betaald in het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis en maximaal € 15.000,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

15.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Gebruiker gelden niet indien de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

15.8 Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Gebruiker te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

15.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Gebruiker zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

15.10 Opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor schade aan en verlies van aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In dit kader geldt als overmacht de situatie waarin buiten de macht van Gebruiker het netwerk en/of de telefoonverbinding en/of de internetverbinding waarvan Opdrachtgever gebruikmaakt niet meer (voldoende) werkt en de situatie waarin de leverancier van hardware c.q. de provider van Opdrachtgever updates plaatst en/of noodzakelijke updates niet onderhoudt, een en ander met als gevolg dat het systeem van Gebruiker niet meer werkt c.q. niet naar behoren functioneert. Gebruiker zal eventuele storingen en onderhoud (in haar eigen netwerk en de lijnen naar de meldkamers) enkel en alleen aankondigen via https://status.x-guard.nl/. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zich hierop te abonneren voor desbetreffende meldingen.

16.3 Gebruiker is gerechtigd gedurende de periode dat overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

16.4 Indien de overmachtsituatie langer dan zes (6) maanden voortduurt, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. In een dergelijk geval is Opdrachtgever echter wel nog steeds verplicht de door haar bestelde en reeds geproduceerde Producten af te nemen en betaling daarvan te voldoen, alsmede de reeds in haar bezit zijnde doch niet betaalde Producten te voldoen.

16.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Artikel 17. Toepasselijk recht / geschillen

17.1 Deze Algemene Voorwaarden en de offertes en Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een Overeenkomst, dan wel deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Gebruiker.

17.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gebruiker vast te stellen rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden in stand.

Artikel 18. Opschriften

18.1 Aan de opschriften bij de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen enkele zelfstandige betekenis toe, noch voor wat betreft de inhoud daarvan noch voor wat de interpretatie daarvan; zij dienen slechts om de leesbaarheid te vorderen.

Hengelo, 26 september 2022