Algemene voorwaarden X-Guard bv

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Verkoper: X-Guard B.V., gevestigd te Hengelo en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 06081323, alsmede de met X-Guard B.V. gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen, indien en voorzover deze de Algemene Voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
 • Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Verkoper een offerte aanvraagt en/of met wie Verkoper een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Partijen: Verkoper en Koper tezamen;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Product: de door Verkoper geleverde apparatuur en/of applicaties en/of diensten;
 • Productgebruiker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het door Verkoper geleverde Product gebruikt;
 • Specificatie: alle door of vanwege Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, opgave van getallen, gewichten, afmetingen, rendementen, gebruikscijfers, en/of andere aanduidingen van een Product, al dan niet behorende tot een door of vanwege Verkoper gedane offerte.
 • Werkzaamheden: de leveringen en/of diensten die Verkoper op grond van de Overeenkomst dient te verrichten in het kader van de aan haar verstrekte opdracht.
 • Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede ‘elektronisch’ verstaan, zoals een bericht per e-mail, tenzij de wet zich hiertegen verzet.

Artikel 2. Toepasselijkheid, wijzigingen en aanvullingen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, waaronder begrepen wijziging en/of aanvulling hierop, waarbij Verkoper Werkzaamheden verricht ten behoeve van een Koper en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
2.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn eerst geldig na Schriftelijke bevestiging door Verkoper. In geval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen in stand.
2.3
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Verkoper bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot Koper rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden.
2.4
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (meerwerk), gelden wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst eveneens slechts indien zij Schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd; zij hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
2.5
Verkoper is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met Koper besproken.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen, specificaties en totstandkoming van overeenkomsten

3.1
Offertes van Verkoper hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf offertedatum, tenzij expliciet anders bepaald.
3.2
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Verkoper niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
3.3
Specificaties zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat terzake zich geen afwijkingen zullen voordoen.
3.4
Koper is niet gerechtigd derden in kennis te stellen of kennis te laten nemen van een door vanwege Verkoper gedane offerte en/of specificatie of de offerte of specificatie te (laten) kopiëren of anderszins te laten verveelvoudigen. Koper zal een per e-mail ontvangen specificatie en/of een door Verkoper per e-mail gedane offerte op eerste verzoek van Verkoper terstond uit zijn bestanden verwijderen, alsmede steeds in ieder geval indien een door Verkoper gedane offerte niet wordt gevolgd door een opdracht.
3.5
Een Overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt eerst dan tot stand nadat Koper de van Verkoper ontvangen offerte of orderbevestiging voor akkoord heeft ondertekend en de opdracht door Verkoper Schriftelijk is aanvaard, respectievelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging van Verkoper wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en Schriftelijk protesteert.
3.6
De Overeenkomst omvat slechts die leveringen en diensten die uitdrukkelijk in de offerte of de opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven. Bij verschil dienaangaande gaat de opdrachtbevestiging in rangorde vóór de offerte.
3.7
Bij een discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prefereert het bepaalde in de Overeenkomst.
3.8
De Overeenkomst tussen Verkoper en Koper wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen. De Overeenkomst wordt telkens, behalve indien uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeenkomen, stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor afloop van de lopende contractperiode door één van Partijen schriftelijk is opgezegd.

Artikel 4. Algemene verplichtingen Verkoper

4.1
Verkoper zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen om de Werkzaamheden overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap; de reikwijdte van de verplichtingen van Verkoper is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Koper c.q. van de door of namens Koper ingeschakelde derden.
4.2
Verkoper is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
4.3
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4
Verkoper zorgt ervoor dat zij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften en regelgeving van bijzondere aard, waaronder doch niet uitsluitend begrepen privacyregelgeving en regelgeving c.q. vereisten op het gebied van (bescherming van) data beheer. Indien en voorzover uit de in de vorige zin bedoelde voorschriften c.q. regelgeving verplichtingen voor Verkoper voortvloeien, zal zij deze nakomen. Verkoper is gehouden de aan haar bekend gemaakte gegevens met zodanige zorgvuldigheid te omgeven als door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat op zodanige wijze in bewaring en opslag van gegevens wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen. Verkoper is voorts verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen dat haar bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst bekend is geworden, tenzij de wet zich hiertegen verzet. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van Koper. Verkoper legt deze geheimhoudingsplicht ook op aan het eigen personeel en aan door haar ingeschakelde derden. De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst of beëindiging van de Overeenkomst.
4.5
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Algemene verplichtingen Koper

5.1
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, volledig en juist aan Verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
5.2
Indien door Verkoper of door Verkoper ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.3
Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Verkoper toerekenbaar is.
5.4
Koper is verplicht Verkoper Schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van Verkoper daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

Artikel 6. Aanvang en uitvoering van de Werkzaamheden

6.1
Verkoper kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van de Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die bedoeld zijn in artikel 4 en/of 5, in het bezit zijn van Verkoper.
6.2
Verkoper is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
6.3
Indien Verkoper een termijn voor uitvoering heeft opgegeven, dan is deze slechts indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Verkoper een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.4
Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen zullen worden uitgevoerd, dan is Verkoper gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Verbod overname personeel

7.1
Het is Koper gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan niet toegestaan om medewerkers van Verkoper die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
7.2
Koper verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van één (1) bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 genoemde verplichting.

Artikel 8. Opschorting, schorsing, ontbinding en opzegging

8.1
Indien Verkoper of Koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, dan is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming op te heffen.
8.2
Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 1. De andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 2. De andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt;
 4. De Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd.
8.3
Indien Koper, na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt, dan is Verkoper gerechtigd haar verplichtingen jegens Koper op te schorten, zonder daartoe tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn. Hiertoe is Verkoper ook gerechtigd in de onder 8.2 genoemde omstandigheden.

Artikel 9. Wijzigingen / meer- en minderwerk

9.1
Koper is bevoegd om wijzigingen aan Verkoper op te dragen. Indien Koper aanvullingen of wijzigingen wenst op de prestaties die Verkoper op grond van de Overeenkomst moet verrichten en Verkoper van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, dan is er sprake van meerwerk, dat Verkoper afzonderlijk aan Koper in rekening kan brengen, ook als tussen Partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. Verkoper zal het meerwerk op een door haar te bepalen tijdstip aan Koper in rekening brengen.
9.2
Indien Verkoper meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Koper informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen Verkoper haar andere prestatie onder de Overeenkomst zou kunnen voldoen.
9.3
Verkoper is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren, indien de wijziging:
 1. niet schriftelijk is opgedragen, of
 2. tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
 3. de kennis en/of bekwaamheden en/of de capaciteiten van Verkoper te boven gaat, of
 4. indien Partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en/of de consequenties ten aanzien van de planning.
9.4
Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat het recht van Verkoper om dat meerwerk aan Koper in rekening te brengen en de verplichting van Koper om het terzake verschuldigde te voldoen, onverlet.

Artikel 10. Prijzen

10.1
Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting.
10.2
De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden, zoals onder meer inkoopprijzen, materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, vracht- en/of douanetarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van verkoper worden geheven c.q. door derden ten laste van verkoper worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor het einde van de uitvoering daarvan, wijzigen, heeft Verkoper het recht zonder voorafgaande kennisgeving de uit die wijziging voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen.
10.3
Indien buiten de schuld van Verkoper Werkzaamheden worden belemmerd of opgeschort, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Koper.
10.4
Indien bij het vaststellen van de prijzen door Verkoper rekening is gehouden met een staffelkorting (bijvoorbeeld vanwege de afname van grote aantallen Producten of het aangaan van een abonnement/bundel voor een langere periode), dan is in geval van wijziging van de situatie waarvoor de staffelkorting is verleend (bijvoorbeeld indien minder Producten worden afgenomen of indien het abonnement wordt gewijzigd naar een kortere periode) Verkoper gerechtigd de prijzen aan te passen c.q. tot een naverrekening.
10.5
Verkoper is gerechtigd jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen conform het wijzigingspercentage van de “Consumentenprijsindex (CPI)”, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 11. Betaling

11.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 11.2. zal Koper de haar in rekening gebrachte bedragen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn aan Verkoper betalen. Alle betalingen zullen op een door Verkoper aan te wijzen giro- of bankrekeningnummer worden voldaan.
11.2
Het staat Verkoper te allen tijde vrij om in afwijking van het in artikel 11.1. gestelde te factureren en/of om, alvorens (verder) te presteren, van Koper te eisen dat (gedeeltelijk) vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat koper een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Verkoper, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van Koper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Verkoper.
11.3
Alle aan Koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten. Vragen over de factuur schorten de betalingsverplichting van Koper eveneens niet op.
11.4
Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
11.5
Koper is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van de op dat moment geldende wettelijke (handels)rente vermeerderd met 5%.
11.6
Indien Koper jegens verkoper in verzuim is, is hij verplicht Verkoper de gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
11.7
Indien Verkoper, nadat Koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Koper richt, doen deze niet af aan het bepaalde in de artikelen 11.4, 11.5 en 11.6.
11.8
Ieder bedrag dat Verkoper van Koper ontvangt, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper niet een eigendomsvoorbehoud conform artikel 12 heeft gemaakt c.q. dit eigendomsvoorbehoud niet (meer) geldend kan maken. Daarna zal ieder bedrag dat verkoper van Koper ontvangt allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente, schade en kosten.

Artikel 12. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

12.1
Aanbiedingen en specificaties blijven eigendom van Verkoper.
12.2
Niet tegenstaande feitelijk levering van Producten door Verkoper gaat de eigendom van de Producten pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
12.3
Koper is niet gerechtigd door Verkoper aan hem geleverde Producten te verpanden of anderszins te bezwaren.
12.4
Het is Koper niet toegestaan het Product of enig gedeelte daarvan zelfstandig te wijzigen of na te maken.

Artikel 13. Inspectie en klachten na levering

13.1
Koper is verplicht het door hem afgenomen Product bij levering nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van het Product aangetekend schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.
13.2
Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 13.1. gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onverwijld na constatering aangetekend schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.
13.3
Koper is verplicht om onverwijld na constatering van het gebrek het gebrekkige Product aan Verkoper toe te sturen.
13.4
Indien Koper tijdig, correct en naar het oordeel van Verkoper terecht klaagt over gebreken aan het Product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 14.2. omschreven verplichting, met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 14.

Artikel 14. Garantie

14.1
Verkoper staat jegens Koper ervoor in dat het Product beantwoordt aan alle wettelijke vereisten en aan hetgeen terzake is overeengekomen gedurende 12 maanden na aflevering, mits normaal en zorgvuldig gebruikt en alle voor dit gebruik gegeven (mondelinge) instructies stipt en volledig worden nagekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 14.3.
14.2
Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepaling van artikel 13 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat het Product niet beantwoordt aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft Verkoper de keus hetzij het niet-deugdelijk Product te vervangen, hetzij dit te (doen) laten repareren. Door voldoening aan een van de hierboven genoemde prestaties is Verkoper terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.
14.3
In de volgende omstandigheden rusten op Verkoper in géén geval de in artikel 14.2. omschreven verplichtingen:
 1. indien Koper niet binnen 8 dagen na constatering van het gebrek dit aangetekend schriftelijk aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt;
 2. indien gebreken aan het Product het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van Koper of de productgebruiker;
 3. indien het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de bestemming daarvan.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1
Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
15.2
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die (mede) het gevolg is van het niet juist, niet tijdig of niet volledig nakomen door Koper van verplichtingen rustend op Koper op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
15.3
Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet juist, niet tijdig of niet volledig opvolgen door Koper van instructies en adviezen van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.
15.4
De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de door Koper dientengevolge geleden directe materiële schade.
15.5
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
15.6
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van klanten c.q. afnemers c.q. werknemers van Koper en schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens.
15.7
Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid van Verkoper in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit lid. Kopieën van de huidige polis(sen) met voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van Verkoper. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Verkoper wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat Koper aan Verkoper heeft betaald in het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis en maximaal € 15.000,- per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
15.8
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Verkoper gelden niet indien de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld van Verkoper.
15.9
Indien en voor zover Koper enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Verkoper te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
15.10
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
15.11
Koper is steeds aansprakelijk voor schade aan en verlies van aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten.

Artikel 16. Overmacht

16.1
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
16.2
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In dit kader geldt ook als overmacht voor Verkoper de situatie waarin de productie of toevoer van productie vertraagt of stagneert door wat voor oorzaak dan ook, indien productie en/of transport wordt verzorgd door derden. Verder geldt in dit kader als overmacht de situatie waarin buiten de macht van Verkoper het netwerk en/of de telefoonverbinding en/of de internetverbinding waarvan Koper gebruikmaakt niet meer (voldoende) werkt en de situatie waarin de leverancier van hardware c.q. de provider van Koper updates plaatst en/of noodzakelijke updates niet onderhoudt, een en ander met als gevolg dat het systeem van Verkoper niet meer werkt c.q. niet naar behoren functioneert.
16.3
Verkoper is gerechtigd gedurende de periode dat overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.
16.4
Indien de overmachttoestand langer dan zes (6) maanden voortduurt, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. In een dergelijk geval is Koper echter wel nog steeds verplicht de door haar bestelde en reeds geproduceerde producten af te nemen en betaling daarvan te voldoen, alsmede de reeds in haar bezit zijnde doch niet betaalde producten te voldoen.
16.5
Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 17. Toepasselijk recht / geschillen

17.1
Deze Algemene Voorwaarden en de offertes en Overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
17.2
Alle geschillen, ook die welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van een uitgebrachte offerte dan wel een Overeenkomst, dan wel deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Verkoper.
17.3
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de (gewone) rechter dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden in stand.

Artikel 18. Opschriften

18.1
Aan de opschriften bij de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen enkele zelfstandige betekenis toe, noch voor wat betreft de inhoud daarvan noch voor wat de interpretatie daarvan; zij dienen slechts om de leesbaarheid te vorderen.

Hengelo, januari 2020

X-Guard maakt gebruik van cookies.

Als je onze website gebruikt, ga je ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer informatie vindt je in ons privacy statement.